Eu, utilizatorul magazinului online și al site-ului web vatsak.md (denumit în continuare Persoana vizată), în conformitate cu informațiile furnizate de mine pe site-ul web vatsak.md, ghidat de legea Republicii Moldova nr.133 din 8 iulie 2011 privind protectia detelor cu caracter personal, dau prin prezenta permisiunea de a procesa datele mele personale (informații și agregate de informații despre mine) în baza de date a utilizatorilor site-ului web Vatsak, în următoarele condiții:

Persoana vizată își dă consimțământul pentru introducerea și utilizarea datelor sale cu caracter personal în Baza de utilizatori a site-ului Vatsak și pentru prelucrarea datelor sale cu caracter personal de către proprietar (în special, pentru colectarea, înregistrarea, acumularea, stocarea, adaptarea, modificarea, reînnoirea, utilizarea și distribuirea, depersonalizarea, distrugerea datelor cu caracter personal, inclusiv utilizarea sistemelor de informare (automatizate) și alte acțiuni pe care proprietarul le poate efectua cu datele sale cu caracter personal: nume, prenume, patronimic, număr de comunicare, identificare electronică (adresa IP, numărul de telefon, e-mail), date privind locul de reședință, precum și alte date cu caracter personal și informații furnizate în conformitate cu cerințele legislației în vigoare și/sau în mod voluntar de către Persoana vizată către Titularul datelor cu caracter personal, exclusiv în scopul înregistrării Persoanei vizate în baza de date a utilizatorilor site-ului Vatsak, cu trimiterea ulterioară a mesajelor poștale și SMS către Persoana vizată, inclusiv a mailurilor publicitare și de informare, pentru a asigura derularea relațiilor civile și economice, desfășurarea de

Proprietarul asigură, în conformitate cu cerințele legislației Moldova în domeniul protecției datelor cu caracter personal, o protecție adecvată a datelor cu caracter personal împotriva prelucrării ilegale și a accesului ilegal la acestea, inclusiv prin luarea măsurilor necesare pentru a preveni divulgarea datelor cu caracter personal de către angajații și/sau alte persoane autorizate ale proprietarului cărora le-au fost încredințate astfel de date cu caracter personal sau de care au luat cunoștință în legătură cu executarea acordului.


În conformitate cughidat de legea Republicii Moldova nr.133 din 8 iulie 2011 privind protectia detelor cu caracter personal, persoana vizată are dreptul la: 

1) să ia cunoștință despre sursele de colectare, localizarea datelor cu caracter personal, scopul prelucrării acestora, locația sau locul de reședință (ședere) a proprietarului sau a responsabilului de date cu caracter personal sau să dea un ordin corespunzător pentru a obține aceste informații persoanelor autorizate de acesta, cu excepția cazurilor prevăzute de lege;

2) să primească informații cu privire la condițiile de acordare a accesului la datele cu caracter personal, inclusiv informații despre părțile terțe cărora le sunt transferate datele sale cu caracter personal;

3) accesul la datele lor personale;

4) să primească un răspuns cu privire la prelucrarea sau nu a datelor sale cu caracter personal în termen de cel mult treizeci de zile calendaristice de la data primirii cererii, cu excepția cazurilor prevăzute de lege, și să primească conținutul acestor date cu caracter personal;

5) să depună o cerere motivată la operatorul de date cu caracter personal prin care să se opună prelucrării datelor lor cu caracter personal;

6) să formuleze o cerere motivată de modificare sau de distrugere a datelor sale cu caracter personal de către orice proprietar și administrator de date cu caracter personal, în cazul în care aceste date sunt prelucrate în mod ilegal sau nu sunt fiabile;

7) să își protejeze datele cu caracter personal împotriva prelucrării ilegale și a pierderii accidentale, a distrugerii, a deteriorării ca urmare a ascunderii intenționate, a omisiunii de a le furniza sau a furnizării intempestive, precum și să se protejeze împotriva furnizării de informații inexacte sau care discreditează onoarea, demnitatea și reputația comercială a unei persoane;

8) să depună plângeri cu privire la prelucrarea datelor lor cu caracter personal la comisar sau în instanță;

9) să aplice căile legale de atac în caz de încălcare a legislației privind protecția datelor cu caracter personal;

10) să formuleze rezerve cu privire la limitarea dreptului de prelucrare a datelor lor cu caracter personal atunci când își dau consimțământul;

11) să retragă consimțământul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal;

12) să cunoască mecanismul de prelucrare automată a datelor cu caracter personal;

13) de a fi protejat împotriva unei decizii automate care are consecințe juridice pentru el/ea.

Acest consimțământ este valabil pentru o perioadă nedeterminată. 

Persoana vizată de datele cu caracter personal poate retrage acest consimțământ prin trimiterea unei notificări scrise către proprietar cu cel puțin nouăzeci (90) de zile înainte de data preconizată a retragerii acestui consimțământ. Persoana vizată este de acord că, în această perioadă, Proprietarul nu este obligat să înceteze prelucrarea datelor cu caracter personal și să distrugă datele cu caracter personal ale Persoanei vizate. Revocarea nu va avea efect retroactiv în ceea ce privește datele cu caracter personal prelucrate înainte de intrarea în vigoare a acestei revocări. 

Proprietarul nu va fi responsabil pentru prelucrarea, neacordarea accesului și protecția datelor cu caracter personal ale Persoanei vizate de către terți, inclusiv de către angajații Proprietarului, în cazul în care furnizarea accesului la aceste date cu caracter personal (sau altă acțiune care a creat posibilitatea prelucrării ulterioare neautorizate de către terți) a fost efectuată de către Proprietar sau de către o altă persoană cu permisiunea Persoanei vizate în afara îndeplinirii obligațiilor prevăzute în Contract, în scopuri personale sau în alte scopuri care nu au legătură cu îndeplinirea obligațiilor prevăzute în Contract, utilizând mijloace tehnice sau alte materiale/echipamente ale Proprietarului.